Положення про Вінницький ЦГМ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

від 19.03.2018 № 183

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ

1. Загальні положення

1.1. ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОПРОЛОГІЇ (далі – ЦГМ) є неприбутковою організацією, що належить до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі ДСНС), та безпосередньо підпорядковується Українському гідрометеорологічному центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – УкрГМЦ).

1.2. ЦГМ у межах повноважень бере участь у реалізації державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності

1.3.  У своїй діяльності ЦГМ керується Конституцією України, Законом України «Про гідрометеорологічну діяльність», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами ДСНС України, Положенням про Український гідрометеорологічний центр, наказами, розпорядженнями та дорученнями УкрГМЦ, чинними нормативно-технічними документами та цим Положенням.

1.4. Для вирішення поточних та перспективних питань діяльності в ЦГМ створюється Технічна рада Положення про раду та її склад затверджується начальником ЦГМ. Технічна рада є вищим дорадчим органом ЦГМ. Рішення Технічної ради за необхідності впроваджуються наказами начальника ЦГМ.

1.5 ЦГМ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та банках України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.6 Найменування та місце знаходження ЦГМ:

Повна назва: ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОПРОЛОГІЇ

Скорочена назва: ВІННИЦЬКИЙ ЦГМ

Місцезнаходження: 21010, м. Вінниця, вул. Руданського/І. Богуна, 14/127.

1.7 ЦГМ є бюджетною установою та утримується за рахунок коштів державного бюджету.

1.8 ЦГМ має право укладати договори та угоди, набувати майнові та особисті немайнові права й обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.9 Положення, штатний розпис, структура, кошторис ЦГМ затверджується ДСНС.

1.10 ЦГМ виконує свої завдання та функції безпосередньо та через підпорядковані структурні підрозділи.

1.11 Діяльність ЦГМ здійснюється на основі планів гідрометеорологічної діяльності, яка затверджується УкрГМЦ.

2. Основні завдання ЦГМ

2.1. Забезпечення проведення гідрометеорологічних спостережень і базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, збір, оброблення, узагальнення матеріалів спостережень, проведення гідроморфологічного моніторингу.

2.2. Забезпечення прогнозування погоди, агрометеорологічних умов вегетації сільськогосподарських культур та їх врожайності, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ.

2.3. Забезпечення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, суб’єктів галузей економіки, населення, інших споживачів інформацією загального користування про гідрометеорологічні умови та забруднення навколишнього природного середовища, прогнозами та попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також здійснення гідрометеорологічного обслуговування.

2.4. Забезпечення впровадження та функціонування системи управління якістю метеорологічного обслуговування цивільної авіації відповідно до діючих національних стандартів України з питань управління якістю.

2.5. Забезпечення метеорологічного обслуговування цивільної авіації.

2.6. дотримання вимог і виконання рекомендацій міжнародних організацій, у т.ч. Всесвітньої метеорологічної авіації стосовно здійснення гідрометеорологічних спостережень, прогнозування гідрометеорологічних умов.

3. Функції ЦГМ

3.1. Забезпечує проведення систематичних спостережень:

 • приземних метеорологічних, геліогеофізичних, метеорологічних авіаційних, агрометеорологічних, гідрологічних;
 • за станом забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, ґрунтів на мережі спостережень.

Проводить гідроморфологічний моніторинг.

3.2. Здійснює збір, оброблення та доведення даних спостережень до гідрометеорологічних організацій згідно з планами діяльності.

3.3. Забезпечує аналіз та узагальнення даних спостережень, здійснює підготовку матеріалів для їх зберігання і використання в галузевому державному архіві матеріалів гідрометеорологічних спостережень (далі ГДА МГС) та в ЦГМ, занесення інформації на електронні носії та їх автоматизоване оброблення.

3.4. Складає та доводить до споживачів метеорологічні, авіаметеорологічні, гідрологічні, агрометеорологічні прогнози, попередження та оперативні інформації про загрозу виникнення небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ, різких змін погоди, забезпечує доведення до споживачів гідрометеорологічних прогнозів і попереджень, у т.ч. одержаних від УкрГМЦ та інших прогностичних гідрометеорологічних організацій і підприємств.

3.5. Проводить аналіз небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, бере участь в обстеженні територій, що зазнали їх впливу.

3.6. Забезпечує місцеві орган державної влади, органи місцевого самоврядування, Збройні Сили України, суб’єкти галузей економіки, населення (через засоби масової інформації), інших споживачів гідрометеорологічною інформацією та інформацією про забруднення навколишнього природного середовища, прогнозами та попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища.

3.7. Здійснює у визначеному законодавством порядку на платній основі гідрометеорологічні обслуговування підприємств, установ і організацій промисловості, енергетики, агропромислового комплексу, будівництва, комунального та водного господарства, транспорту, цивільної авіації та інших споживачів гідрометеорологічної інформації незалежно від форми власності, надає інші платні послуги.

3.8. Здійснює метеорологічне обслуговування цивільної авіації відповідно до вимог чинних в Україні нормативно- правових документів:

 • експлуатантів, членів льотних екіпажів;
 • на етапі планування польотів;
 • на аеродромі Вінниця (Гавришівка);
 • зльотів, посадок повітряних суден на аеродромі Вінниця (Гавришівка);
 • аеропортових служб;
 • передпольотне інформаційне обслуговування екіпажів;
 • пошуково-рятувальних сил.

3.9. Вивчає потреби суспільства в інформації про гідрометеорологічні умови та їх вплив на діяльність суб’єктів галузей економіки, проводить оцінку економічного ефекту від її використання, вдосконалює форми гідрометеорологічного обслуговування.

3.10.  Забезпечує відповідно до законодавства в межах своєї компетенції підготовку матеріалів до науково-прикладних, кліматичних, агрометеорологічних довідників та інших матеріалів про стан сільськогосподарських культур тощо.

3.11. Здійснює методичне керівництво підпорядкованими станціями та постами з питань організації і проведення агрометеорологічних спостережень.

3.12. Здійснює впровадження та належну експлуатацію засобів вимірювальної техніки (далі — ЗВТ), автоматизованих гідрометеорологічних та радіолакаційних станцій, систем збору, оброблення та передачі інформації та іншого обладнання; організовує і проводить повірку або калібрування ЗВТ, впровадження у встановленому порядку настанов, стандартів, інструкцій та керівництв.

3.13.  Бере участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НДДКР):

 • здійснює впровадження та використання результатів НДДКР, що виконані для потреб гідрометеорологічних організацій;
 • здійснює попередні випробування та дослідну експлуатацію нових зразків вимірювальної техніки та технології вимірювання, збору, оброблення та передачі інформації;
 • проводить випробування та впровадження наукових розробок і методів гідрометеорологічних спостережень і прогнозів;
 • бере участь у проведенні державних приймальних випробувань обладнання, що впроваджується в гідрометеорологічних організаціях.

3.14. Проводить роботи з оформлення та переоформлення права на користування земельними ділянками, встановлення охоронних зон навколо об’єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності згідно з чинним законодавством.

3.15. Здійснює в межах своїх повноважень функції з оперативного управління майном, що знаходиться на його балансі, забезпечує належне його використання і збереження.

3.16. Здійснює фінансово-господарську діяльність у межах затвердженого кошторису та плану асигнувань державного бюджету на відповідний рік.

3.17.Складає та подає звітність щодо діяльності в установленому порядку.

3.18. Здійснює в установленому порядку закупівлі та забезпечення підпорядкованих структурних підрозділів ЗВТ, обладнанням, витратними матеріалами тощо в межах кошторису на відповідний рік.

3.19. Забезпечує схоронність, економію та раціональне використання матеріальних, енергетичних та фінансових ресурсів.

3.20. Здійснює автотранспортні перевезення приладів, вантажів, осіб, утримання транспортних засобів, будівель та споруд для забезпечення гідрометеорологічної діяльності.

3.21. Забезпечує дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством України.

3.22. Здійснює ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової, бюджетної, податкової та статистичної звітності, дотримання бюджетного законодавства.

3.23. Забезпечує в межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

Здійснює зовнішньо — економічну діяльність у частині закупівлі засобів вимірювальної техніки, обладнання, витратних матеріалів тощо. За дорученням УкрГМЦ бере участь у міжнародних заходах (нарадах, конференціях, навчальних семінарах, проектах тощо).

3.24. Здійснює зовнішньоекономічну діяльність у частині закупівлі ЗВТ, обладнання, витратних матеріалів тощо.

3.25. За дорученням УкрГМЦ бере участь ц міжнародних заходах (нарадах, конференціях, навчальних семінарах, проектах тощо).

3.26. Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у ЦГМ.

3.27. Забезпечує належне функціонування системи телезв’язку зі збору, оброблення, представлення та передачі гідрометеорологічної інформації гідрометеорологічним організаціям та споживачам.

3.28. У межах компетенції організовує та координує роботу у сфері запобігання та  протидії корупції.

3.29. Організує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

3.30. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на ЦГМ завдань.

4. ЦГМ має право:

4.1. Одержувати безоплатно в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, органів статистики інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на ЦГМ завдань.

4.2. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів та використання в установленому законодавством порядку кошти, подарунки, пожертви, благодійні внески, матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо).

4.3. Перевіряти в межах компетенції та вживати відповідних заходів до структурних підрозділів стосовно:

 • застосування в установленому порядку ЗВТ та методик вимірювань, що використовуються під час проведення гідрометеорологічних спостережень;
 • дотримання вимог нормативних актів щодо проведення гідрометеорологічних спостережень, оброблення та зберігання їх результатів, встановлення охоронних зон навколо об’єктів спостережень і режиму їх використання, забезпечення і обслуговування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування юридичних та фізичних осіб необхідною гідрометеорологічною інформацією;
 • своєчасності та правильності ведення обліку, реєстрації гідрометеорологічної інформації та передачі відповідних матеріалів до ГДА МГС.

4.4. Здійснювати листування з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами і установами з питань, що належать до компетенції ЦГМ.

4.5. Забезпечувати у межах компетенції проведення семінарів, нарад, інших заходів.

4.6. Взаємодіяти в межах компетенції з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, а також відповідними оперативно-прогностичними підрозділами національних гідрометеорологічних служб інших держав.

4.7. Надавати в установленому законодавством порядку платні послуги.

5. ЦГМ у межах своїх повноважень взаємодіє

5.1. З гідрометеорологічними організаціями, підприємствами та установами:

 • Українським гідрометеорологічним центром — з питань прогнозування метеорологічних, гідрологічних, агрометеорологічних робіт , метеорологічних умов забруднення та обслуговування споживачів, проведення агрометеорологічних спостережень, збору, оброблення та передавання даних, охорони праці, матеріально-технічного забезпечення, розвитку, оптимізації державної системи  гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, метеорологічного обслуговування цивільної авіації, закупівель та ведення в експлуатацію ЗВТ, проведення ремонтів приміщень і споруд, використання автотранспорту, планово-економічної та міжнародної діяльності, кадрового та юридичного забезпечення;
 • Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського  — з питань методичного забезпечення здійснення приземних метеорологічних, аерологічних, геліогеофізичних, гідрологічних, спеціалізованих гідрометеорологічних спостережень і спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, проведення гідроморфологічного моніторингу;
 • Державним підприємством «Український авіаційний метеорологічний центр» — з методичних питань щодо метеорологічного обслуговування цивільної авіації, метеорологічних авіаційних спостережень;
 • Державною авіаційною службою України – з питань виконання обов’язків провайдера аеронавігаційного обслуговування в частині метеорологічного обслуговування цивільної авіації;
 • Гідрометеорологічним центром Чорного та Азовського морів – з питань методичного забезпечення здійснення приземних метеорологічних спостережень, прогнозування гідрометеорологічного режиму р. Південний Буг;
 • Українським гідрометеорологічним інститутом — з наукових і науково-методичних питань та участі в науково-дослідних та науково-методичних роботах;

У разі загрозі виникнення, виникненні небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, різкій зміні погоді ЦГМ взаємодіє з УкрГМЦ, іншими гідрометеорологічними організаціями та підприємствами, що розташовані в зоні розповсюдження цих явищ, з питань прогнозування їх розвитку, визначення зони впливу та взаємного оповіщення і попередження.

5.2.З територіальними органами ДСНС, територіальними органами інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань гідрометеорологічного забезпечення при загрозі виникнення та виникненні небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, техногенних аваріях і катастрофах.

5.3. З міськими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань надання у користування земельних ділянок, будівель, утримання об’єктів, призначених для   гідрометеорологічних спостережень, встановлення охоронних зон навколо них, інших питань стосовно функціонування державної мережі гідрометеорологічних спостережень.

6. Майно та фінансування ЦГМ

6.1. Майно ЦГМ становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі ЦГМ.

6.2. Майно ЦГМ — це державне майно, закріплене за ним на праві оперативного управління. ЦГМ використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.3. Джерелами формування майна ЦГМ є майно:

 • придбане за рахунок коштів державного бюджету;
 • придбане за рахунок коштів, отриманих від надання гідрометеорологічних та інших послуг в встановленому чинним законодавством порядку;
 • отримане від ДСНС, УкрГМЦ, ЦГО, РЦГМ, ЦГМ, ГМО;
 • отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.4. Джерелами фінансування ЦГМ є:

 • асигнування державного бюджету;
 • кошти, отримані за надання гідрометеорологічних та інших послуг у установленому чинним законодавством порядку;
 • кошти, отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних  та фізичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

6.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

6.6. Доходи ЦГМ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ЦГМ, реалізації його завдань і функцій, визначених законодавством і цим Положенням.

6.7. Оплата праці працівників ЦГМ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.8. ЦГМ здійснює користування землею та природними ресурсами згідно з чинним законодавством.

6.9. Збитки, завдані ЦГМ у результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

7. Керівництво ЦГМ

7.1. ЦГМ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСНС за поданням УкрГМЦ та погодженням із Вінницькою обласною державною адміністрацією.

7.2. Начальник ЦГМ повинен знати вимоги чинного законодавства та нормативних актів у сфері гідрометеорологічної діяльності, трудових відносин, фінансової та виконавської дисципліни, охорони праці і техніки безпеки та відповідати таким кваліфікаційним вимогам: повна вища освіта; стаж роботи в системі національної гідрометеорологічної служби — не менше п’яті років.

7.3. Начальник ЦГМ:

 • здійснює керівництво діяльністю ЦГМ, несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦГМ завдань і функцій та планів результатів його діяльності, планів робіт, дотримання законодавства і нормативно-технічних документів, а також цільове та ефективне використання коштів державного бюджету, своєчасність і повноту сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів, дотримання затверджених кошторисів та планів асигнувань, організацію бухгалтерського обліку, облік та схоронність матеріальних цінностей і документації, складання та подання в установленому порядку звітності про діяльність, виплату заробітної плати в установлені терміни, організацію і контроль за дотриманням правил охорони праці і пожежної безпеки;
 • визначає повноваження і відповідальність заступників начальника ЦГМ, керівників підпорядкованих структурних підрозділів;
 • забезпечує повне і своєчасне виконання планів роботи ЦГМ і підпорядкованих структурних підрозділів, доведення і виконання наказів, розпоряджень і доручень УкрГМЦ, ДСНС, а також настанов з питань гідрометеорологічної діяльності;
 • розробляє проект положення, штатного розпису, структури, кошторису ЦГМ і подає їх на погодження до УкрГМЦ;
 • забезпечує на підставі планів гідрометеорологічної діяльності складання проекту кошторису на плановий та наступні за планом два бюджетні періоди та подає їх до УкрГМЦ;
 • затверджує положення про підпорядковані структурні підрозділи (по спеціалізованих підрозділах – за погодженням з УкрГМЦ), посадові інструкції працівників а також положення про Технічну раду ЦГМ та її склад;
 • розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису та плану асигнувань державного бюджету на відповідний рік;
 • організовує здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;
 • несе відповідальність за розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;
 • забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;
 • створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог керівника бухгалтерської служби щодо дотримання порядку оформлення та надання до обліку первинних до обліку первинних документів;
 • організовує складання та подання фінансової і бюджетної звітності відповідно до чинного законодавства та забезпечує збереження оброблених первинних документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років;
 • призначає на посаду і звільняє з посади працівників ЦГМ та підпорядкованих структурних підрозділів (заступників начальника ЦГМ, керівників спеціалізованих підрозділів та головного бухгалтера – за погодженням з УкрГМЦ);
 • представляє ЦГМ, а також ДСНС та УкрГМЦ (за їх дорученням) в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, судових органах, в інших організаціях та установах;
 • веде листування з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами підприємствами і організаціями з питань, що належать до компетенції ЦГМ;
 • вживає заходи в межах повноважень щодо заохочення та накладання дисциплінарних стягнень на працівників ЦГМ відповідно до чинного законодавства України;
 • вчиняє дії від імені ЦГМ без довіреності, у тому числі укладає договори;
 • видає у межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
 • підписує колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ЦГМ;
 • виконує інші функції, що випливають із покладених завдань.

8. Ліквідація та реорганізація ЦГМ

8.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднння, поділ, виділення, перетворення) ЦГМ здійснюється за рішенням ДСНС відповідно до чинного законодавства України за погодженням з УкрГМЦ.

8.2. Ліквідація ЦГМ здійснюється ліквідаційною комісією у порядку, визначеному законодавством.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами ЦГМ.

9. Порядок внесення змін до Положення про ЦГМ

Внесення змін та доповнень до Положення про ЦГМ здійснюється ДСНС.

Голова Державної служби України

надзвичайних ситуацій                                                                  Микола ЧЕЧОТКІН